Haspengouw

Welkom in Haspengouw! Hier gaan we intensief samenwerken met de lokale fruittelers en andere organisaties en bouwen we aan een hechte watergemeenschap. We zoeken gezamenlijk naar de beste oplossingen om lokaal hemelwater op te slaan voor hergebruik of om het te infiltreren in de bodem. Tegelijk onderzoeken we de mogelijkheden om het bodembeheer in de fruitstreek te verbeteren en de fruitteelt zo klimaatrobuuster te maken.

Appelbloesemrij_appels_pcfruit


Water voor de fruitteelt

In de fruitteelt wordt water gebruikt voor diverse doeleinden: 

  • Nachtvorstberegening
  • Irrigatie
  • Fertigatie (irrigatie met toegevoegde meststoffen)
  • Afkoeling
  • Als transportmiddel in de sorteerinstallaties tijdens de na-oogst

Voor al deze activiteiten wordt nu veel grondwater opgepompt. In natte periodes wordt het overtollig water dan weer weggepompt.

Slim water bufferen en irrigeren

Vlaanderen WaterProof gaat samen met fruittelers en andere lokale belanghebbenden (gemeentebesturen, waterloopbeheerders, regionale landschappen...) de mogelijkheden verkennen om hemelwater op te vangen voor slimme waterbuffering. Het opgevangen regenwater kan dan ingezet worden in de fruitteelt, maar de opvangbekkens helpen ook overstromingen te voorkomen bij onweer, en ze kunnen de lokale biodiversiteit versterken.

In deze demoruimte zetten we ook een slim sensornetwerk in om bodemvocht te monitoren, afgestemd op de specifieke noden van fruitteelt. Dankzij bodemvochtmetingen weten we hoe elke plant er aan toe is, en kunnen we doeltreffend irrigeren. 

Daarnaast verkennen we de mogelijkheden van een peilgestuurd drainagesysteem. Een peilgestuurd systeem voert niet permanent water af, maar enkel wanneer het nodig is. Zo kunnen we in drogere periodes het water vasthouden in plaats van het weg te pompen.

Beter bodembeheer

Vandaag stroomt het regenwater nog te gemakkelijk langs de hellingen weg omdat de ondergrond door machinale bewerking te verhard is of bij droogte zelfs verkorst is. Het water wordt zo definitief afgevoerd richting zee en ook de vruchtbare aarde spoelt onverbiddelijk weg. Dat gaan we anders doen.

Samen met de fruittelers onderzoeken we de mogelijkheden om het regenwater beter te laten infiltreren in de bodem van de boomgaarden. Zo worden de grondwatervoorraden opnieuw aangevuld en gaan we erosie tegen.

Wat is de positieve impact van WaterGemeenschap op ons watersysteem?

  • We beperken het oppompen van grondwater
  • We zorgen voor een optimaal gebruik van hemelwater
  • We infiltreren hemelwater beter in de bodem dankzij betere grondbewerkingstechnieken
  • We gaan erosie tegen

Een goede samenwerking is bij dit alles cruciaal. Daarom start WaterProof een co-creatieproces op met de lokale fruittelers, het Proefcentrum Fruitteelt (pcfruit), Watering Sint-Truiden, Aquafin, lokale gemeentebesturen en administraties. Maar ook andere belanghebbenden (fruitveiling, buurtorganisaties, regionale landschappen...) worden nauw betrokken om een gedragen visie te ontwikkelen op sociale innovatie en robuust waterbeheer in de fruitteelt.