Bedrijventerrein

Tielt-Noord

Welkom in het West-Vlaamse Tielt! In de demoruimte op het bedrijventerrein Tielt-Noord plannen we om alternatieve waterbronnen vast te houden, zoals hemelwater, gezuiverd bedrijfsafvalwater en bemalingswater. Dat gebufferde water herverdelen we dan in het lokaal waternetwerk. Zo ontstaat er een waardig alternatief voor het klassieke gebruik van grondwater en leidingwater en maken we van Tielt-Noord een bedrijventerrein van de toekomst.

Kaart Tielt-Noord_Waterbekken


Optimaal waterbeheer, collectief georganiseerd

In het concept van WaterArchitect is het waterbeheer collectief georganiseerd. Waar optimaal waterbeheer tot voor kort volledig in de handen was van elk individueel bedrijf, tillen we het in demoruimte WaterArchitect tot het niveau van het bedrijventerrein én de nabije omgeving. Zo kunnen we het lokale wateraanbod veel beter afstemmen op de vraag.

Zo hebben sommige bedrijven grote dakoppervlaktes met afstromend regenwater, maar slechts een beperkte watervraag. Andere bedrijven zijn dan weer erg waterintensief en zoeken net naar grote volumes proceswater. Door toenemende droogte groeit bovendien de watervraag van de nabije landbouw. Ook hier gaan we op zoek naar koppelkansen voor optimaal collectief waterbeheer.

Hoe pakken we dit concreet aan?

We capteren het lokale hemelwater, het gezuiverde bedrijfsafvalwater, eventueel bemalingswater... en verzamelen het in een bekken. Vervolgens zuiveren we het en bieden het opnieuw aan. In de eerste plaats leveren we proceswater bestemd voor de bedrijven van Tielt-Noord. Maar het water en het bekken kunnen ook nog anders ingezet worden:

  • Als bluswater voor de brandweer
  • Als irrigatiewater voor de lokale landbouwers
  • Als waterbuffer bij hevige regen
  • Als blauw-groene omgeving voor ontspanning

We richten de demoruimte doordacht in op basis van simulaties en modellering. Via sensoren houden we waterniveaus, -debieten en -kwaliteit nauwlettend in de gaten. Zo kunnen we het water slim sturen en garanderen we dat de waterkwaliteit en -kwantiteit aangepast zijn aan de nieuwe bestemming.
 
Wat is de positieve impact van WaterArchitect op ons watersysteem?

  • We verbruiken minder leidingwater
  • We verbruiken minder grondwater
  • We houden regenwater lokaal vast en gebruiken het zinvol
  • We zuiveren en hergebruiken het bedrijfsvalwater lokaal

Typisch voor WaterProof is dat onze ingrepen in het waterbeheer ook elders een positieve impact hebben. We creëren een fijnere werkomgeving dankzij extra natuur en stimuleren zo de biodiversiteit. Tegelijk onderzoeken we de mogelijkheid om het nieuwe watersysteem te koppelen aan energievoorziening, bijvoorbeeld door riothermie toe te passen (energiewinning uit rioolwater).

Een goede samenwerking is bij dit alles cruciaal. Daarom start WaterProof een co-creatieproces samen met de plaatselijke actoren, waaronder de West-Vlaamse Intercommunale (WVI).

Kaart bedrijventerrein Tielt-Noord