WaterWinstEvent takeaway: Alternatieve waterbronnen inschakelen

Wat als je geen grondwater mee kan, mag of wil gebruiken?

Enkele andere waterbronnen werden voorgelegd aan de telers en andere geïnteresseerden.

Gezuiverd rioolwater is een bron die continu beschikbaar is (al dient men bij de afname wel rekening te houden met de ecologische kwetsbaarheid van de ontvangende waterloop). De waterkwantiteit kwam hier dan ook minder ter discussie.

Maar de kostprijs om het water tot op een gewenste waterkwaliteit te krijgen kan het potentieel van deze bron mogelijks beperken. De metingen aan de pilootzuiveringsinstallatie, momenteel opgesteld aan het rioolwaterzuiveringsstation van Aquafin te Hasselt zullen hierover verdere inzichten opleveren.  

Een andere waterbron betreft het inzetten van hemelwater (rwa) uit gescheiden rioleringsstelsels in een gemeente. Op welke lokaties is (of komt) deze waterbron beschikbaar? En waar zijn de geschikte bufferlokaties?

De synthesekaarten uit de goedgekeurde hemelwater- en droogteplannen zijn via de (website van de) gemeente beschikbaar en kunnen als startbasis gebruikt worden voor een gesprek tussen rioolbeheerder en watervrager rond water-uitwisseling.

Fluvius ondersteunde reeds vele gemeentes bij de realisatie van deze plannen, en wil potentiële samenwerkingen dan ook graag verder oppikken of doorgeven aan andere betrokken instanties.

Door het wateraanbod immers tijdig naast de watervraag vanuit de landbouw te leggen kan de uitbouw van dergelijke multifunctionele bufferbekkens al in de ontwerpfase meegenomen worden.

Via een slimme sturing kan misschien een grotere buffercapaciteit bereikt worden. Niet alleen waterkwantiteit, maar ook waterkwaliteit kwam in de discussies vaak naar boven als een aandachtspunt. Verder is dit traject nog ‘nieuw’ waardoor het afsprakenkader hierrond nog verder uitgewerkt moet worden.

Meer info over deze actie kan u verkrijgen via katrien.vanhove@fluvius.be of carolien.beckx@vito.be