Acties voor waterwinst in de fruitstreek

Acties voor waterwinst in de fruitstreek

Lees hieronder meer over de acties voor waterwinst:

Toggle all items

Buffer regenwater voor hergebruik

Buffer regenwater voor hergebruik

Het regenwater dat vandaag valt, verdwijnt vaak snel uit het landschap. Buffer dit regenwater indien mogelijk en zet dit hemel(s)water in voor hergebruik. 

Niet alleen het regenwater van eigen daken of regenkappen kan opgevangen worden, maar ook het water van naburige gebouwen of verhardingen is een potentiële waterbron voor irrigatie.

Regenwatergebruik biedt meer waterzekerheid en vermindert het gebruik van grondwater.

Stuur irrigatie slim aan

Stuur irrigatie slim aan

Door slim gebruik te maken van sensoren en modellen kunnen de irrigatienoden op fruitpercelen beter bepaald worden. Zo kan een teler correcter inschatten wanneer irrigatie noodzakelijk is en hoe groot de waterbehoefte is.

Zo kan er bespaard worden op irrigatiewater.

Infiltreer meer regenwater

Infiltreer meer regenwaterRegenwater krijgt vaak niet de tijd om in te sijpelen in hellende percelen, gecompacteerde bodems of bodems met een laag organisch stofgehalte.

Er zijn een resem maatregelen om de infiltratie op fruitpercelen te verhogen: kleine drempels om afstroming op hellende percelen te beperken, opheffen van de bodemverdichting in de rijsporen in boomgaarden,  verhogen van het organische stofgehalte van de perceelbodem. Zo zal de sponswerking van de bodem verbeteren.

Betere infiltratie verhoogt de waterbeschikbaarheid voor het gewas en zorgt voor minder afstroming.

Meer water vasthouden = minder wateroverlast

Meer watervasthouden is minder wateroverlastWaterschaarste en wateroverlast zijn twee zijden van dezelfde klimaatmedaille.

De acties om droogte aan te pakken, helpen vaak ook tegen water- en modderoverlast. Door meer water te bufferen,  infiltreren of stockeren in de bodem, zal er immers minder water afstromen naar ongewenste locaties.

Meer water vasthouden… betekent dus minder wateroverlast. 

Houd meer water vast in de bodem

Hou meer water vast in de bodemOndergrondse drainagebuizen en grachten voeren 'overtollig' water uit de bodem versneld af. Hef bestaande drainages op waar mogelijk, of maak ze peilgestuurd om zo rekening te houden met de lokale situatie.

Op die manier wordt meer water gestockeerd in de bodem en verhoogt de waterbeschikbaarheid voor het gewas.

Buffer meer water in het landschap

Buffer meer water in het landschap

Zoom even uit van perceelsniveau naar landschappelijke schaal.

Met een slimme landschappelijke inrichting (hagen, houtkanten, poelen, ...) kan het landschap tegelijk kwaliteitsvoller gemaakt worden én de leefbaarheid  verbeteren.

Groenblauwe landschapselementen die meer water vasthouden in de regio dragen bij tot een sterk watersysteem en een klimaatrobuuste landbouw.  

En wat met gezuiverd afvalwater?

Samen met Aquafin en de Vlaamse Milieumaatschappij bestudeert Vlaanderen WaterProof hoe het gezuiverd afvalwater van rioolwaterzuiveringsinstallaties behandeld kan worden voor hergebruik als irrigatiewater in de nabijgelegen fruitteelt. 

De continue beschikbaarheid van gezuiverd afvalwater maakt het potentieel een interessante waterbron om de druk op het grondwater te verlichten. Het hergebruik van gezuiverd afvalwater stelt echter specifieke uitdagingen, bijvoorbeeld op vlak van kwaliteit en transport van het water. 

Bovendien zijn er ook heel wat wetgevende aspecten die onderzocht en aangepakt dienen te worden. Recent werd immers de Europese Verordening inzake minimumeisen voor hergebruik van RWZI-effluent voor irrigatie in de landbouw goedgekeurd. Vanaf juni 2023 treedt deze EU-verordening in werking. We evalueren welke acties er nodig zijn om een toepassing in de fruitteelt mogelijk te maken.

Meer over WaterProof in de Fruitstreek