Acties voor waterwinst op een bedrijventerrein

Achtmaal actie voor waterwinst op een bedrijventerrein

Door samen te werken met andere bedrijven én door beter om te springen met regenwater – infiltreren, bufferen, zuiveren en hergebruiken – behaal je heel wat waterwinsten.

•             Minder schade bij droogte en wateroverlast.

•             Minder behoefte aan kostbaar leidingwater en grondwater.

•             Extra winsten door waterinitiatieven te koppelen aan natuur en mobiliteit.

 

Bedrijventerrein Tielt-Noord wijst de weg en gaat aan de slag met 8 waterwinsten.

Ontdek ze hier:

8 Waterwinsten voor Tielt-Noord

Toggle all items

Waterwinst 1: van grijs naar groen

Vervang beton en asfalt zo veel mogelijk door groen. Door bedrijventerreinen te ontharden waar dat kan, dringt regenwater eerst en vooral makkelijker terug in de bodem. Zo krijg je een gezonder grondwaterpeil én minder wateroverlast. Nog een voordeel van ontharding is dat je daarmee een aangename en stimulerende werkomgeving creëert. Bovendien zorgen groen en water voor de broodnodige afkoeling op warme dagen.

Ontharden en vrachtwagens: gaat dat samen? Uiteraard zorgen we ervoor dat alle bedrijven bereikbaar blijven voor zwaar vervoer.

Waterwinst 2: van verloren naar gewonnen water

Vandaag verdwijnt veel niet-vervuild regenwater samen met vervuild afvalwater in de riolering. Terwijl dat regenwater nog wel perfect bruikbaar is.

Dat leidt tot een lager rendement van de waterzuivering, minder waterreserves op het bedrijventerrein zelf en een onnodige belasting van de afvalwaterriolering met het risico op overstorten naar grachten en waterlopen de buurt.

Hoe kan het anders? Door ongebruikt regenwater van bedrijfsdaken maximaal op te vangen en correct af te leiden naar waterbuffers op het bedrijventerrein en het water dat op de openbare weg valt lokaal te laten infiltreren in de bodem.

In Tielt-Noord gebeurt dat via een aangestuurde Aqtirain-regenwaterriool en met een waterinfiltrerende fundering onder het wegdek, allebei innovaties van Aquafin.

Waterwinst 3: van waterwinst naar geïntegreerde winst

Worden er op je bedrijventerrein wegen heraangelegd? Combineer die heraanleg in 1 keer met andere winsten.

Vergroot de lokale waterinfiltratie, creëer extra groen op het terrein en verduurzaam de mobiliteit.

Zo leggen we op Tielt Noord veiligere fietspaden aan met een groenstrook als buffer tussen de weg en het fietspad.

Waterwinst 4: van ongebruikt water op eigen terrein naar bron voor de buren

Een slim waterbeheer speelt alle troeven uit: individuele wateropvang, collectieve waterbuffering én wateruitwisseling over korte afstand tussen buurbedrijven. Want misschien vangt jouw bedrijfsdak niet zo veel regenwater op, maar heb je wel veel water nodig, en is het bij je buurbedrijf juist omgekeerd. Met lokale koppelingen stem je vraag en aanbod op elkaar af. Een waterwin-winsituatie!

Waterwinst 5: van individuele naar collectieve buffering

In Vlaanderen is een regenwaterput bij een renovatie of nieuwbouw al sinds 2005 verplicht. Dus vind je er ook heel wat op bedrijventerreinen. Voorlopig nog volgens het principe ‘ieder voor zich’. Door er niveaumeters en pompen in te installeren en ze met elkaar te laten communiceren kun je het water veel beter controleren in alle seizoenen. Zo verminder je de kans op wateroverlast en heb je een grotere waterbuffer voor droge periodes. Op Tielt-Noord doen we dat door regenwaterputten om te vormen tot Aqtiputten met de knowhow van Aquafin.

Waterwinst 6: van passieve waterbuffer naar actieve waterpartij

Je bedrijventerrein leidt alle regenwater naar een gemeenschappelijke waterbuffer. Top! Alleen om overstromingen verderop te vermijden? Uiteraard niet. Met een goede opvolging van watervolumes en waterkwaliteit komt het gebufferde water ook in aanmerking voor je bedrijf en de landbouw in de buurt. Met een waterpartij vlak bij het industrieterrein krijg je ook een aangename, groene plek. En het water kan ingezet worden door de brandweer als dat nodig is.

Waterwinst 7: van regenwater naar industrieel proceswater

De toestroom van regenwater naar de gemeenschappelijke waterbuffer is op een bedrijventerrein zo groot dat er makkelijk een deel opgezuiverd en teruggepompt kan worden. Zo’n nieuwe industriële waterbron komt van pas als proces- en reinigingswater. Het water is zacht en gezuiverd van geur en kleur. Ook naar kwaliteit en prijs heeft het potentieel heel wat troeven tegenover het hardere leidingwater en schaarse grondwater.

Waterwinst 8: van waterwinning naar datawinning

Door meetgegevens te verzamelen wordt het makkelijker om water slim te monitoren en te beheren. Kwaliteitssensoren, pluviometers, niveaumeters, … sturen informatie door naar een centraal beheersysteem. Daarmee speel je proactief in op waterproblemen, wordt je bedrijventerrein waterwijs en pak jij trots uit met je inspanningen rond duurzaam waterbeheer. 

Tielt Noord ontstond in de jaren zestig en is een dynamische industriezone die een breed scala activiteiten herbergt: een grote textielfabrikant, de kunststoffensector die een lange traditie heeft in Tielt, meubelindustrie, bouwbedrijven, autodealers...