Alternatieve waterbronnen

We evalueren alternatieve waterbronnen om fruittelers van meer duurzamer water te voorzien. Zo bekijken we de mogelijkheden van het gezuiverd afvalwater en van regenwater uit een gescheiden rioleringsstelsel.

Gezuiverd afvalwater

Samen met Aquafin en de Vlaamse Milieumaatschappij bestudeert Vlaanderen WaterProof hoe het gezuiverd afvalwater van rioolwaterzuiveringsinstallaties behandeld kan worden voor hergebruik als irrigatiewater in de nabijgelegen fruitteelt. 

De continue beschikbaarheid van gezuiverd afvalwater maakt het potentieel een interessante waterbron om de druk op het grondwater te verlichten. Het hergebruik van gezuiverd afvalwater stelt echter specifieke uitdagingen, bijvoorbeeld op vlak van kwaliteit en transport van het water. 

Bovendien zijn er ook heel wat wetgevende aspecten die onderzocht en aangepakt dienen te worden. Recent werd immers de Europese Verordening inzake minimumeisen voor hergebruik van RWZI-effluent voor irrigatie in de landbouw goedgekeurd. Vanaf juni 2023 treedt deze EU-verordening in werking. We evalueren welke acties er nodig zijn om een toepassing in de fruitteelt mogelijk te maken.
 

Regenwater uit gescheiden rioleringsstelsel

Op grotere schaal wordt in samenwerking met Aquafin en Fluvius onderzocht wat de mogelijkheden zijn om regenwater van gescheiden rioleringsstelsels te hergebruiken. 

Een gescheiden rioleringsstelsel voert afvalwater en regenwater apart af. Het afvalwater gaat via de riolering naar een waterzuiveringsinstallatie. Het regenwater wordt doorgaans afgevoerd naar een beek, rivier of grootschalig infiltratiegebied. Dit helpt om een overbelasting van het rioolnet en de zuiveringsinstallaties te voorkomen. 

Vlaanderen WaterProof bekijkt of het regenwater ook ingezet kan worden voor de landbouw vóór het afgevoerd wordt. Het voordeel is dat deze waterbronnen meer verspreid liggen in het landschap - in tegenstelling tot bijvoorbeeld een centraal waterbekken. We kunnen dan ook sneller wateraanbod en watervraag verbinden. Ook hier zijn er uitdagingen rond de kwaliteit en de beschikbaarheid   van deze waterbron.
 

Andere sporen naar waterwinst voor de fruitstreek

Een eerste spoor waar Vlaanderen WaterProof op inzet zijn maatregelen die infiltratie in de bodem verbeteren. Extra vocht in de bodem maakt de fruitteelt tijdens droogte namelijk minder afhankelijk van irrigatie.

Naast een beter bodembeheer bestuderen we de mogelijkheden van efficiënter watergebruik. In de peren- en kersenteelt zetten we bodemvochtsensoren en dendrometers in om een preciezer beeld te krijgen van het beschikbare water in de bodem en de vochtbehoeften van de bomen.

Een slimme landschappelijke inrichting met de juiste aanpassingen om het water in de regio beter vast te houden kan een grote impact hebben. Het kan tegelijk het landschap kwaliteitsvoller maken, de leefbaarheid  verbeteren en de landbouw klimaatrobuuster maken.